Általános szerződési feltételek (ÁFSZ)

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességi köre

Az általam nyújtott  szolgáltatások (többek között: honlapkészítés, webáruház készítés, webfejlesztés,  általános- és marketing tanácsadás, keresőoptimalizálás, webmarketing, grafikai tervezés, egyéb kiadványtervezés,  valamint a felsoroltakhoz közvetve vagy közvetetten kapcsolódó további tevékenységek) igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentumban rögzített szerződési feltételeket, valamint annak minden pontjával egyetért.

Jelen dokumentumban rögzített feltételek az irányadóak minden olyan esetben, amikor Vállalkozó (jelen honlap üzemeltetője) és Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) közt létrejött megállapodás (továbbiakban: Megbízás) feltételeiről dokumentum másképp nem rendelkezik.

2. Szolgáltatások megrendelése

Szolgáltatásainkra a megrendelését írásban (1) vagy szóban (2) adhatja le.

 1. Az írásban leadott megrendeléseket a herczegwebdesign.hu honlap (továbbiakban: honlap) ajánlatkérésre, kapcsolatfelvételre vagy megrendelésre szolgáló űrlap felületein keresztül-; vagy a kapcsolattartó E-mail címen; illetve üzenetküldő szolgáltatásokon (péládul: iMessage, Facebook Messenger, Instagram üzenet stb.) keresztül fogadjuk.
 2. Szóbeli megrendeléseket a kapcsolattartói telefonszámon; vagy VOIP szolgáltatásokon (például:  FaceTime, Facebook telefon, stb.) fogadok.

A megrendelést a Vállalkozó visszaigazolja a Megrendelő felé és az általa megjelölt igények alapján tájékoztatást küld a feladat megvalósításának feltételeiről, valamint a kondíciókról.

Érvényesnek tekinthető a megrendelés, ha a Megrendelő elfogadja Vállalkozó ajánlatát, így Megbízás jön létre a Felek között a leírt-, illetve szóban elhangzott igények szerint, melyre nézve – amennyiben egyedi megbízási szerződés másképp nem rendelkezik – jelen dokumentum feltételei az irányadók.

A Megrendelő által elvégzésre kijelölt feladat illetve megrendelt szolgáltatás (továbbiakban: Megbízás) részleteit és az ő ezekkel kapcsolatos igényeket (továbbiakban: Specifikáció) kizárólag az érvényes megrendelés létrejöttének pillanatáig a Vállalkozó tudtára hozott és átadott információk (működési elvek, azzal kapcsolatos elvárások, funkcionalitás, tartalmi struktúra, szöveges-, képes- és videós elemek, stb.) képezhetik. Újabb – tehát az eredeti megrendeléskor a Vállalkozónak nem közölt – igények esetén Felek külön megállapodásban rögzítik a megvalósításhoz szükséges feltételeket, határidőket és kondíciókat, melyek kiegészítik az eredeti megállapodás tartalmát.

3. A szolgáltatások teljesítése

A Megbízás teljesítése akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő nem rendelkezik kifizetetlen díjbekérővel vagy számlával a Vállalkozó felé. A szolgáltatások folyamatossága abban az esetben biztosítható, ha a Megrendelő nem rendelkezik tartozással (lejárt díjbekérővel- vagy számlával) a Vállalkozó felé.

 1. A Megbízás megkezdettnek tekinthető, ha a Vállalkozó annak teljesítését a Megbízás létrejöttét követően vagy a Megrendelő kérésére megkezdte.
 2. A Megbízás teljesítés alatt állónak tekinthető, ha a Vállalkozó azon dolgozik (annak teljesítését végzi); illetve ha a Megbízás tárgya folyamatos teljesítésű szolgáltatásra vonatkozik.
 3. A Megbízás teljesítettnek tekinthető, ha a végeredmény Felek által kölcsönösen elfogadott specifikációban rögzített kívánalmaknak megfelel.
 4. A Megbízás átvettnek tekintendő, ha a Megrendelő a Megbízási díjat kiegyenlítette, vagy a szolgáltatást nyilatkozattal- vagy ráutaló magatartással használatba veszi.

A szolgáltatások jellege folyamatos teljesítésű, azaz a Vállalkozó azokat a teljesítés megkezdésétől a teljesítés időpontjáig folyamatosan biztosítja a Megrendelő részére.

4. Határidők

A Megbízás elvárt teljesítési határidejét a Felek a megállapodás időpontjában rögzítik, mely iránymutatásként szolgál a teljesítésre vonatkozóan. A Felek tudomásuk veszik, hogy a szolgáltatásaink sikeres teljesítése kölcsönös együttműködést igényel a Megrendelő és a Vállalkozó között, így törekednek a rögzített határidők betartására és mindent megtesznek azért, hogy megállapodás teljesítése gördülékenyen haladjon.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a Vállalkozó jóváhagyást, illetve véleményezést kér a Megrendelőtól. Amennyiben a Megrendelő ezeket nem biztosítja időben a Vállalkozónak, a megbízásban megjelölt határidők automatikusan az eltelt napok számával hosszabbodnak.

Amennyiben vélelmezhető, hogy a határidők valamilyen okból kifolyólag nem tarthatók, a Felek kölcsönösen tájékoztatják erről egymást a csúszás okairól és annak várható mértékéről. A határidőktől való eltérés feltételeiről és jogkövetkezményeiről az egyedi megállapodási szerződés rendelkezhet.

5. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével jogosult számlát kiállítani a megrendelt-, teljesítés alatt álló-, vagy folyamatosan biztosított-, illetve a már teljesített szolgáltatásokról, akár több részletben, a Megbízásban (megállapodásban) rögzített feltételek szerint.

A szolgáltatás teljesítését, átvételét teljesítésigazolással, írásban (papír alapon vagy E-mailben) vagy szóban igazolják egymásnak a Felek.

A Megrendelő a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásáért és a felhasználási jogokért a Megbízásban rögzített összeget fizeti meg a Vállalkozónak. A Megrendelő a teljes összeg kifizetésével elismeri, hogy további követelése nincs a szolgáltatás teljesítésre vonatkozóan, azt átvettnek tekinti.

Amennyiben a Megrendelő a számára kiállított díjbekérőt vagy számlát az azon megjelölt fizetési határidő lejártáig nem rendezi, a Vállalkozó jogosult:

 1. A megrendelt szolgáltatás külön értesítés nélküli szüneteltetésére vagy felfüggesztésére,
 2. és a Megbízás azonnali hatályú egyoldalú felmondására.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a késedelem időszakára  késedelmi kamat felszámítására. A szolgáltatás késedelmes fizetése miatti felfüggesztésből eredő károkért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli, Vállalkozó azokért nem felel. 

6. A szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése

A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet, ha:

 1. A Vállalkozó vagy Megrendelő felmondja a Megbízást;
 2. a Megrendelő tevékenységével ellehetetleníti a szolgáltatás teljesítését, a Megbízás előírásait és iránymutatásait, vagy a törvényi előírásokat megszegi 
 3. illetve ha a Megrendelő fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy megtagadja.

Ezekben az esetekben a Vállalkozó jogosult a szolgáltatás azonnali szüneteltetésére vagy felfüggesztésére amellett, hogy kártérítési igénnyel élhet a Megrendelő felé.

A vállalkozó a szolgáltatás újra aktiválásáért jogosult a megrendelt szolgáltatás- és a késedelem mértékével arányosan plusz díjat számlázni a Megrendelőnek aki azt köteles számára megfizetni. (Ennek hiányában a szolgáltatás helyreállítását a Vállalkozó megtagadhatja.)

 • A szüneteltetett vagy felfüggesztett szolgáltatások újra aktiválásának díja a szolgáltatás díjának 20%-a (húsz százaléka), de minimum 15.000 Ft (tizenötezer forint).

7. Felhasználási jogok

Vállalkozó a szolgáltatás eredményeképpen létrejött szoftver (többek között honlap vagy webáruház, egyéb programozott eljárás) felhasználásának jogát az alábbi feltételek szerint ruházza a Megrendelőre (amennyiben szolgáltatásra vonatkozó jog, például szoftverlicenc másképp nem rendelkezik):

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendszer üzleti célú üzemeltetéséhez szükséges jogi feltételek biztosítása (például honlapon keresztüli adatgyűjtés vagy webáruház üzemeltetése esetén) saját érdeke és kötelezettsége.
 2. A Vállalkozó által előállított grafikai anyagok, programozási eljárások, telepített- illetve egyedileg létrehozott vagy testreszabott szoftverek tulajdon- és felhasználási joga akkor kerül a Megrendelő birtokába, ha az a Vállalkozónak a Megbízási díjat maradéktalanul megfizette.
 3. Vállalkozó jogvédelmi és biztonsági okokból a program működését megvalósító fájlokhoz és kapcsolódó adatbázishoz a Megrendelőnek nem vagy csak korlátozott hozzáférést biztosít.
 4. Megrendelő a használati jogokat a Vállalkozó hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja tovább, annak javára nem mondhat le róluk, valamint ezen jogokat nem értékesítheti.

8. Garancia

A vállalt garancia minden átadott állapotú, a Megbízás szerint kiegyenlített szolgáltatásra vonatkozik. Honlap- vagy webáruház készítés esetén a Vállalkozó az átadástól számított 6 (hat) hónap garanciát vállal arra, hogy az általa átadott szoftver rendeltetés szerű használat mellett üzemszerűen, a specifikációban rögzítettek alapján működik.


9. Kapcsolattartás

Megrendelő hozzájárul, hogy E-mail címét, telefonszámát és további elérhetőségi adatait (továbbiakban: Kapcsolattartói adatok) a Vállalkozó kezelje, tájékoztatásra és ajánlataival kapcsolatos kommunikációjára felhasználja, azonban azokat harmadik félnek az ő beleegyezése nélkül nem adhatja tovább. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó következmények nélkül megtagadhatja azon kérések teljesítését, amik nem a Kapcsolattartói adatokban rögzített elérhetőségekről érkeznek. Megrendelő vállalja, hogy az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásról legfeljebb 15 napon belül értesíti a Vállalkozót.

Vállalkozó munkanapokon, munkaidőben 10:00-16:00 között (továbbiakban: munkaidő) telefonos és E-mailes kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít Megrendelőnek. Munkaidőn kívüli rendelkezésre állás esetén a Vállalkozó jogosult emelt összegű munkadíjat felszámolni a Megrendelőnek.

10. Díjazás

 1. A szolgáltatás munkadíja minden esetben az egyedi megállapodás alapján a Megbízásban rögzített összeg.

11. A megbízás felmondása, megbízástól való elállás

A Megbízás felmondására illetve attól való elállás feltételeire a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: PTK) 6:249. § paragrafusának irányelvei vonatkoznak:

 1. A Megrendelő a Megbízástól a Megbízás illetve a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.
 2. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a Megbízás megszüntetésével okozott kárt a Vállalkozónak megtéríteni azzal a kitétellel, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának feltételei ellehetetlenülnek vagy a szolgáltatásnak a Megbízás megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül a Megrendelő részéről nincs elfogadott eredménye (például honlap- vagy webáruház fejlesztésnél nem készül elfogadott látványterv) mindkét fél felmondhatja a Megbízást a PTK erre vonatkozó rendelkezései szerint.

A Megrendelőnek a felmondással egyidőben jeleznie kell a Vállalkozó felé, ha igényt tart az addig teljesített szolgáltatás rész-eredményére Az anyagok digitális formátumban, az arra vonatkozó szoftverlicencek előírását figyelembe véve, a Megbízás felmondásáig kiegyenlített munkadíjjal arányosan adhatók ki a Megrendelőnek. Ha a készültségi fok ezt ekkora már túlhaladta, a Vállalkozó kérheti Megrendelőtől a készültségi állapottal arányos munkadíj megtérítését, ellenkező esetben a kiadást megtagadhatja.

Felek kijelentik, hogy vitás esetekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Ha ez nem vezet eredményre, akkor elfogadják a Egri Járásbíróság illetve perértéktől függően a Egri Törvényszék illetékességét.

12. Kapcsolattartói adatok

A honlap üzemeltetője:

 • Név: Herczeg Lilla Egyéni Vállakozó /Herczeg webdesign
 • Telefon: +36304133476
 • E-mail: 1.herczeglilla@gmail.com 
 • Székhely és postacím: 3300 Eger, Napsugár köz 3.

13. Egyéb rendelkezések

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli, egyoldalú megváltoztatására.

Kelt: Eger, 2021.05.03., az utolsó módosítás dátuma: 2021.05.19. Érvényes visszavonásig!